DANH SÁCH CÁC GÓI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tải biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

01 NĂM
1.386.000
VNĐ
02 NĂM
2.156.000
VNĐ
03 NĂM
2.970.000
VNĐ
4 năm
3.146.000
VNĐ

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA HẠN

01 NĂM
1.210.000
VNĐ
02 NĂM
1.980.000
VNĐ
03 NĂM
2.618.000
VNĐ
4 năm
2.970.000
VNĐ

Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10%
Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

01 NĂM
836.000
VNĐ
02 NĂM
1.276.000
VNĐ
03 NĂM
1.606.000
VNĐ

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA HẠN

01 NĂM
660.000
VNĐ
02 NĂM
1.100.000
VNĐ
03 NĂM
1.430.000
VNĐ

Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10%
Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

01 NĂM
616.000
VNĐ
02 NĂM
946.000
VNĐ
03 NĂM
1.276.000
VNĐ

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA HẠN

01 NĂM
440.000
VNĐ
02 NĂM
770.000
VNĐ
03 NĂM
1.100.000
VNĐ

Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10%
Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2023